بهره برداری از فضای رستوران سنتی

28 دی 1395

10 روز پس از تاریخ انتشار

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

بهره برداری از فضای رستوران سنتی

26 دی 1395

10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و مرکز همایش ها

11 دی 1395- نوبت اول- شماره روزنامه:7000

10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

بهره برداری از فضای رستوران سنتی

11 دی 1395- شماره روزنامه"7000

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

بهره برداری از فضای رستوران سنتی

6دی 1395- شماره روزنامه:6996

10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

انجام امور نگهبانی،حفاظتی و مانیتورینگ برج میلاد تهران

نوبت اول- 15 آذر 1395.

10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

نوبت دوم تجدید پارکینگ طبقاتی

12 آبان 1395

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

متقاضیان با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه کنند.

بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و مرکز همایش ها

تجدید نوبت اول 10 آبان 1395-

10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

تجدید فراخوان انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی مجموعه برج میلاد تهران

نوبت دوم-24 مهر 95- شماره روزنامه :6938

متقاضیان با دردست داشتن معرفینامه کتبی و مدارک شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور قراردادهای مجموعه برج میلاد تهران مراجعه کنند.

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران غرفه بندی فضاهای نمایشگاهی برج میلاد تهران

نوبت اول 18 مهر1395- شماره روزنامه:6936

4 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

متقاضیان با دردست داشتن معرفینامه کتبی و مدارک شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور قراردادهای مجموعه برج میلاد تهران مراجعه کنند.

نوبت دوم مزایده بهره برداری از فضای عرضه مواد غذایی( میان وعده های سرد و گرم و صبحانه) و نوشیدنی

10 مهر 1395-شماره آگهی:6929

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

تقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

تجدید مزایده بهره برداری از فضای عرضه مواد غذایی( میان وعده های سرد و گرم و صبحانه) و نوشیدنی

6 مهر 1395- شماره روزنامه:6926

10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

بهره برداری از فضای تاکسی سرویس واقع در زیرگذر

نوبت دوم 5 مهر 1395 -شماره روزنامه:6925

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

بهره برداری از فضای تاکسی سرویس واقع در زیرگذر

نوبت اول 3مهر 95 شماره روزنامه:6923

10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

آگهی نوبت دوم فضای غرفه فروش مواد غذایی(میان وعده) و نوشیدنی

سه شنبه 16 شهریور 95- شماره روزنامه:6910

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

تقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

بهره برداری از فضای عرضه مواد غذایی( میان وعده های سرد و گرم و صبحانه) و نوشیدنی

یکشنبه 14 شهریور 95/ شماره روزنامه : 6908

10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

تجدید آگهی واگذاری پارکینگ طبقانی و مرکز همایش ها

نوبت دوم- شنبه 1395/05/23- شماره روزنامه:6889

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

تجدید بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و پارکینگ مرکز همایش ها

تجدید نوبت اول-1395/05/20 شماره روزنامه: 6887

متقاضیان با رسید فیش واریزی به مبلغ 500000 هزار ریال بانک شهر شعبه برج میلاد بنام شرکت برج میلاد تهران جهت خرید اسناد مزایده به امور قراردادهای شرکت مراجعه نمایند.

انجام کلیه امور خدمات بازدید و گردشگری

19 مرداد- نوبت دوم- شماره روزنامه 6886

10 روز از تاریخ نشر این آگهی

با واریز مبلغ 500000 هزار ریال به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران بنام شرکت برج میلاد جهت خرید اسناد به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایید.

انجام کلیه امور خدمات بازدید و گردشگری

یکشنبه 17 مرداد- نوبت اول شماره روزنامه 6864

10 روز از تاریخ نشر آگهی دوم

با واریز مبلغ 500000 هزار ریال به شماره حساب 1009000000 بانک شهر شعبه برج میلاد تهران بنام شرکت برج میلاد جهت خرید اسناد به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایید.

جستجو

در خبرنامه ما مشترک شوید

با دیگران به اشتراک بگذارید